Logo

Algemene voorwaarden

1. Geldigheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze software die online wordt aangeboden, tenzij wij schriftelijk anders verklaren. De gebruiker geeft middels het registreren van het product of het bevestigen van een dienst aan, kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

2. Aanbiedingen

De prijzen van de producten die zijn vermeld op de website, zijn altijd inclusief BTW. Prijzen van diensten zijn altijd exclusief BTW. Indien door inbreuk van derden prijzen zijn veranderd op de website of in automatisch gegenereerde emails of in foldermateriaal, kunnen klanten geen rechten ontlenen aan deze prijsinformatie.

3. Overeenkomsten

Ten tijde van het registeren van software gaat de klant een overeenkomst aan, welke wordt bevestigd via een automatisch gegenereerde email. Na betaling worden licenties verleend voor de geregistreerde software, welke recht geven op het persoonlijk gebruik van de software.

4. Leveringen

Alle software en alle handleidingen zijn te downloaden vanaf een of meer websites. De software en de handleidingen blijven eigendom van NatriSoft en worden in licentie gegeven.

5. Licenties

Na registratie worden licenties verleend via een combinatie van een aantal codes, of een combinatie van een gebruikersnaam en een paswoord. Indien codes gerelateerd zijn aan hardware, is NatriSoft niet verplicht nieuwe codes te verstrekken wanneer de klant nieuwe hardware koopt en de licentie op de eerder gebruikte hardware niet kan deactiveren.

6. Herroeping overeenkomst

Alle software die online wordt aangebonden, dient door de klant te worden getest voor registratie. De gebruiker geeft middels het registreren van de software aan dat de software voldoet. Nadat een betaling is verricht en een of meer licenties zijn verleend, kan alleen restitutie volgen als de klant de licentie kan deactiveren. In het geval van misbruik van de registratie service (bijvoorbeeld door ongeoorloofd licenties te activeren), kan NatriSoft de overeenkomst eenzijdig beŽindigen.

7. Dienstverlening

Voor dienstverlening geldt dat NatriSoft een aanbieding doet aan de klant middels een offerte, welke verzonden wordt per email. Wanneer de offerte wordt bevestigd, gaat de klant een overeenkomst aan met NatriSoft. De betalingstermijn(en) worden vermeld in de offerte of overeengekomen per email.

8. Overmacht

In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt. De klant heeft geen recht de overeenkomst te herroepen.

9. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook en hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van onze software of dienstverlening.

10. Geschillen

Op de overeenkomsten tussen ons en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennis nemen van geschillen is de rechter in de regio waar NatriSoft is gevestigd.


NatriSoft - Flintstraat 29-B13, 7815 RE Emmen - Nederland - KvK 57397031 - BTW NL002108186B84


Vragen of opmerkingen? Stuur een email naar marcel@natrisoft.nl.

© NatriSoft Alle rechten voorbehouden - Disclaimer & Copyright  -  Privacy policy  -  Algemene voorwaarden